Chłodziwo

Oba modele DFRs i DFRm jako chłodziwa używają ciekłego ołowiu. W tym aspekcie reaktor dwupłynowy może być uważany jako rozszerzenie koncepcji innego reaktora IV generacji – reaktora prędkiego chłodzone- go ołowiem (Lead-cooled Fast Reactor – LFR), a nawet bardziej ogólnie jako rozszerzenie koncepcji reaktorów chłodzonych ciekłymi metalami (np. też chłodzonego ciekłym sodem – Sodium Fast Reactor (SFR)). Ołów ma stosunkowo niską temperaturę topnienia 327°C, a pa- ruje dopiero w temperaturze 1749°C. Ma mały przekrój czynny na wychwyt neutronów prędkich i jednocześnie jest dobrym ich reflektorem. Poza tym praktycznie każ- dy wzbudzony izotop powstały w wyniku oddziaływania neutronów z ołowiem natychmiast rozpada się na stabil-ny izotop ołowiu. W końcu ołów charakteryzuje się wy- sokim współczynnikiem przewodnictwa cieplnego oraz ujemnym współczynnikiem temperaturowym gęstości, co oznacza iż jego gęstość maleje wraz ze wzrostem temperatury. Dlatego też odbiór ciepła może być dodat- kowo regulowany przez zwiększanie lub zmniejszanie prędkości przepływu ołowiu, co pozwala także na ste-rowanie reaktora